مدلسازی و آنالیز قابلیت اطمینان سیستم های حفاظت پست بر اساس IEC 61850 – انجام پروژه دانشجویی

توضیحات کوتاه محصول

نام فارسی مقاله:

مدلسازی و آنالیز قابلیت اطمینان سیستم های حفاظت پست بر اساس IEC 61850

نام انگلیسی مقاله:

Reliability Modeling and Analysis of IEC 61850 Based Substation Protection Systems

دانلود رایگان مقاله

شبیه سازی دقیقا با روش گفته شده در مقاله انجام شده و از اطلاعات داده شده در مقاله استفاده شده است.

تمام کدنویسی بر اساس مقاله ارسالی انجام شده است. تمام خطوط کد با رنگ سبز کامنت گذاری شده و توضیح داده شده است. با توجه به کوچک بودن برخی از اعداد، در ابتدا از  format long استفاده شده است تا محاسبات متلب با در نظر گرفتن تعداد رقم‌های اعشاری بیشتری حل شود که دقت کار افزایش یابد. همچنین کدنویسی ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم نشان داده شده در شکل 6 مقاله انجام شده است.

این محصول شامل توضیح فایل شبیه سازی نیز می باشد.

درصورت هر گونه مغایرت شبیه سازی با نتایج مقاله، مبلغ پرداخت شده توسط پژوهشکده عودت داده خواهد شد.

انجام پروژه دانشجویی

دانلود پروژه آماده

دانلود پروژه های برق

دانلود شبیه سازی مقاله

دانلود شبیه سازی در متلب

دانلود شبیه سازی در گمز

دانلود ترجمه مقاله

دانلود سمینار

76000 تومان